Програми

Подмярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

 

Процедура „Производство на продукти, които не са включени в приложение I от Договора за функционирането на Европейския Съюз“

 

Цел на процедурата:

 

1. Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;

2. Намаляване на сезонните колебания в заетостта;

3. Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;

4. Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

 

 

Общ бюджет: 32 000 000 евро

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

1.    Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

2.    Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

3.    Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 200 000 евро.

2. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

3. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 600 000 евро.

 

Допустими кандидати:

 

1. Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.

2. Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район.

3. В случай, че кандидатът по т. 1 е земеделски стопанин, той  трябва да отговаря и на следните условия към датата на подаване на проектното предложение:

а) да е регистриран като земеделски стопанин;

б) минималният СПО на земеделското му стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;;

в) да е получил най – малко 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

г) да  е  микро, малко или средно предприятие, съгласно ЗМСП.

 

Допустими дейности:

 

1. Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

-       Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз;

-       Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности;

-       По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с инвестиции по допустимите сектори и кодове по КИД-2008;

 

Допустими разходи:

 

1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, свързани с допустимите дейности, включващи:

1.1. Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество;

1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности;

1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;

1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

1.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

 2. Разходите по т. 1.6 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5.

3. Разходите по т. 1.5 не могат да надхвърлят 10 на сто от разходите по т. 1.1 и  1.2.

4. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на формуляра за кандидатстване, с изключение на общите разходи по т. 1.6.

 

Списък на сектори и кодове по КИД – 2008, разпределени по видове дейности:

1.    Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на ЕС:

 

Код по КИД-2008

Наименование на позицията

Сектор С

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

Раздел 10

Производство на хранителни продукти

10.7„Производство на хлебни и тестени изделия“

10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“

10.85 „Производство на готови ястия“

10.86„Производство на детски, диетични и други хомогенизи

рани храни“

10.89 „Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде“

Раздел 11

Производство на напитки

11.05 „Производство на пиво“

11.07 „Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

Раздел 13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

Раздел 14

Производство на облекло

Раздел 15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

Раздел 16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк,без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

Раздел 17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

Раздел 18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

Раздел 19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

Раздел 20

Производство на химични продукти

Раздел 21

Производство на лекарствени вещества и продукти

Раздел 22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

Раздел 23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

Раздел 24

Производство на основни метали

Раздел 25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Раздел 26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Раздел 27

Производство на електрически съоръжения

Раздел 28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

Раздел 29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

Раздел 30

Производство на превозни средства, без автомобили

Раздел 31

Производство на мебели

Раздел 32

Производство, некласифицирано другаде

 

 

2.    Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности

 

Код по КИД-2008

 Наименование на позицията

Сектор В

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

Раздел 08

Добив на неметални материали и суровини

Сектор С

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

Раздел 33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

Сектор Е

 ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Раздел 38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Раздел 39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Сектор F

СТРОИТЕЛСТВО

Раздел 41

Строителство на сгради

Раздел 42

Строителство на съоръжения

Раздел 43

Специализирани строителни дейности

Сектор G

ТЪРГОВИЯ

Раздел 45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

Раздел 46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

Раздел 47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

Сектор H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

Раздел 52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

Раздел 53

Пощенски и куриерски дейности

Сектор J

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

Раздел 58

Издателска дейност

Раздел 59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и  издаване на музика

Раздел 60

Радио- и телевизионна дейност

Раздел 61

Далекосъобщения

Раздел 62

Дейности в областта на информационните технологии

Раздел 63

Информационни услуги

Сектор L

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Раздел 68

Операции с недвижими имоти

Сектор М

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Раздел 69

Юридически и счетоводни дейности

Раздел 70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

Раздел 71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

Раздел 72

Научноизследователска и развойна дейност

Раздел 73

Рекламна дейност и проучване на пазари

Раздел 74

Други професионални дейности

Раздел 75

Ветеринарномедицинска дейност

Раздел 78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

Раздел 80

Дейности по охрана и разследване

Раздел 81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

Раздел 82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност – без 82.91 „Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация“

Сектор Р

ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел 85

85.5 „Други образователни дейности“

Сектор Q

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

Раздел 86

86.2 „Извънболнична лекарска практика“

Раздел 87

Медико-социални грижи с настаняване

Раздел 88

Социална работа без настаняване

Сектор R

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Раздел 90

Артистична и творческа дейност

Раздел 91

Други дейности в областта на културата

Раздел 93

93.1 „Дейности в областта на спорта“

Сектор S

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Раздел 95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

 

 

Процедура „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“

Цел на процедурата:

1. Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;

2. Намаляване на сезонните колебания в заетостта;

3. Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;

4. Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

 

Общ бюджет: 40 000 000 евро

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

1.    Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

2.    Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

3.    Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 200 000 евро.

2. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

3. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 600 000 евро.

 

Допустими кандидати:

 

1. Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.

2. Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район.

3. В случай, че кандидатът по т. 1 е земеделски стопанин, той  трябва да отговаря и на следните условия към датата на подаване на проектното предложение:

а) да е регистриран като земеделски стопанин;

б) минималният СПО на земеделското му стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;

в) да е получил най – малко 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

г) да  е  микро, малко или средно предприятие, съгласно ЗМСП.

 

Допустими дейности:

 

1. Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

-       Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз;

-       Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности;

-       По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с инвестиции по допустимите сектори и кодове по КИД-2008;

 

Допустими разходи:

 

1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, свързани с допустимите дейности, включващи:

1.1. Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество;

1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности;

1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;

1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

1.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

 2. Разходите по т. 1.6 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5.

3. Разходите по т. 1.5 не могат да надхвърлят 10 на сто от разходите по т. 1.1 и  1.2.

4. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на формуляра за кандидатстване, с изключение на общите разходи по т. 1.6.

 

Списък на сектори и кодове по КИД – 2008, разпределени по видове дейности:

1.    Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на ЕС:

Код по КИД-2008

Наименование на позицията

Сектор С

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

Раздел 10

Производство на хранителни продукти

10.7„Производство на хлебни и тестени изделия“

10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“

10.85 „Производство на готови ястия“

10.86„Производство на детски, диетични и други хомогенизи

рани храни“

10.89 „Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде“

Раздел 11

Производство на напитки

11.05 „Производство на пиво“

11.07 „Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

Раздел 13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

Раздел 14

Производство на облекло

Раздел 15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

Раздел 16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк,без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

Раздел 17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

Раздел 18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

Раздел 19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

Раздел 20

Производство на химични продукти

Раздел 21

Производство на лекарствени вещества и продукти

Раздел 22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

Раздел 23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

Раздел 24

Производство на основни метали

Раздел 25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Раздел 26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Раздел 27

Производство на електрически съоръжения

Раздел 28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

Раздел 29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

Раздел 30

Производство на превозни средства, без автомобили

Раздел 31

Производство на мебели

Раздел 32

Производство, некласифицирано другаде

 

 

2.    Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности:

Код по КИД-2008

 Наименование на позицията

Сектор В

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

Раздел 08

Добив на неметални материали и суровини

Сектор С

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

Раздел 33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

Сектор Е

 ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Раздел 38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Раздел 39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Сектор F

СТРОИТЕЛСТВО

Раздел 41

Строителство на сгради

Раздел 42

Строителство на съоръжения

Раздел 43

Специализирани строителни дейности

Сектор G

ТЪРГОВИЯ

Раздел 45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

Раздел 46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

Раздел 47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

Сектор H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

Раздел 52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

Раздел 53

Пощенски и куриерски дейности

Сектор J

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

Раздел 58

Издателска дейност

Раздел 59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и  издаване на музика

Раздел 60

Радио- и телевизионна дейност

Раздел 61

Далекосъобщения

Раздел 62

Дейности в областта на информационните технологии

Раздел 63

Информационни услуги

Сектор L

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Раздел 68

Операции с недвижими имоти

Сектор М

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Раздел 69

Юридически и счетоводни дейности

Раздел 70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

Раздел 71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

Раздел 72

Научноизследователска и развойна дейност

Раздел 73

Рекламна дейност и проучване на пазари

Раздел 74

Други професионални дейности

Раздел 75

Ветеринарномедицинска дейност

Раздел 78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

Раздел 80

Дейности по охрана и разследване

Раздел 81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

Раздел 82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност – без 82.91 „Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация“

Сектор Р

ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел 85

85.5 „Други образователни дейности“

Сектор Q

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

Раздел 86

86.2 „Извънболнична лекарска практика“

Раздел 87

Медико-социални грижи с настаняване

Раздел 88

Социална работа без настаняване

Сектор R

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Раздел 90

Артистична и творческа дейност

Раздел 91

Други дейности в областта на културата

Раздел 93

93.1 „Дейности в областта на спорта“

Сектор S

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Раздел 95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

 

 

 

Процедура „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“

 

Цел на процедурата: 

Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;

Намаляване на сезонните колебания в заетостта;

Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

 

Общ бюджет: 3 000 000 евро

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 200 000 евро.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 600 000 евро.

 

Допустими кандидати:

  1.   За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и от Закона за регистър БУЛСТАТ. Кандидатите трябва да отговарят на определението за микропредприятие от ЗМСП, с изключение на регистрираните като земеделски стопани.

2.  Кандидатите трябва да имат постоянен адрес на територията на селски район.

3.   В случай, че кандидатът по т. 1 е земеделски стопанин, той трябва да отговаря и на следните условия към датата на подаване на проектното предложение:

а) да е регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г.;

б) минималният СПО на земеделското стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;

в) да е получил най – малко 50 на сто за предходната финансова година приходи от земе