Програми

Долна Митрополия - мярка 6.4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Прилагането на мярка 6.4.1. цели:
1. Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности за развитие на конкурентоспособността на територията на МИГ;
2. Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и диверсификация на неземеделските дейности;
3. Подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“ и иновации;
4. Усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

 

Допустими дейности са:
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), в съответствие с т. 14 от Насоките за определяне на условията за кандидатстване и изпълнение на одобрените СВОМР;
2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности, услуги базирани на ИТ, услуги в секторите на компютри, оптика и електроника, автомобили и други превозни средства и други услуги в полза на населението)
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление (включително и от вторични продукти, отпадъци и остатъци);
5. Развитие на занаяти (включително предоставянето на услуги свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 15 000 лева.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 150 000 лева.
Интензитет - до 75%

Индикативен срок за подаване на проекти Септември 2019