НОВИНИ

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОПИК 2017

 Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“. Целт

Индикативен график по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 за 2017г.

Министерството на земеделието и храните публикува проект на индикативен график за прием по мерки от Програмата за развитие на селските райони за 2017 г. Сред плануваните приеми са такива по предизвикващите засилен интерес мерки за млади фермери, преработка на селскостопанска продукция, както и първи

Подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020 се очаква да отвори този месец

Това е заложено в индикативната програма за приемите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), изготвена от министерството на земеделието и храните (МЗХ) за 2017 година. По подмярка 4.1.2, която се очаква да отвори този месец, земеделските стопани ще получат съфинансиране между 60 и 80

Подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 се очаква да отвори през май

Прогнозният бюджет на подмярката е 85 000 000 евро. Допустими кандидати са земеделски производители, признати групи или организации, еднолични търговци и юридически лица. Като допустими разходи влизат: Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи; Закупува

BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ отвори до края на май

Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“   Общият размер на безвъзмездната финансова помощ: 16 872 000 лв.   1. Сектор „Рециркулационни системи“ Минималният размер на допустимата безвъ