НОВИНИ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.021 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

мярка 1.1.2 „Създаване на добавена сто На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез п

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПИК ЗА 2018 Г.

С писмо от 26 юли 2019 г., получено чрез информационната система за обмен на данни SFC 2014, Европейската комисия информира Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), че одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПИК за 20

С натрупания опит и успехите от два програмни периода Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ започва да подготвя трети

На 31 юли 2019 г. се навършват 12 години от първата одобрена операция по програмата. ОПРЧР е първата оперативна програма, с която в България стартира подкрепата от Европейските структурни фондове през 2007 година. От тогава за двата програмни периода са одобрени 215 операции. В Министерство на труда