НОВИНИ

Насоки за кандидатите по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

ДФ „Земеделие“ информира животновъдите, че приемът на заявления за плащане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., ще се извършва в ОД на ДФЗ по местонахождение на животновъдния обект.    Нео

Приключи последният етап от предварителната оценка по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020 г.

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001. Всеки кандидат, който е подал възражение може да провери

В София се проведе Информационен ден по процедура „Социално включване в общността“ на ОПРЧР

В София се проведе Информационен ден по процедурата „Социално включване в общността“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Експерти от Управляващия орган представиха Условията за кандидатстване по процедурата. Допустими за кандидатстване бенефициенти са дост